จองทัวร์ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม     
Tel. (02) 930-3136     
Fax.(02) 930-3103-4     

หน้าแรก
| เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา      
น่าน ทะเลหมอกดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ผาชู้ เสาดินนาน้อย คอกเสือ
งาช้างดำ ดอยภูคา ต้นชมพูภูคา บ่อเกลือภูเขา พระธาตุแช่แห้ง
แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ

 กำหนดการเดินทาง : 4-7 ธ.ค. 57/30 ธ.ค. 57-2 ม.ค. 58

วันที่ 1          กรุงเทพฯ นาน้อย น่าน     

18.00 น.          พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย                ออกเดินทางสู่ อ.นาน้อย จ.น่าน  

โดยรถตู้ปรับอากาศ V.I.P.              บริการอาหาร (1) และเครื่องดื่มบนรถ

วันที่ 2          ทะเลหมอกดอยเสมอดาว  ผาหัวสิงห์  ผาชู้  เสาดินนาน้อย  คอกเสือ

                    พระธาตุเขาน้อย  น่าน  พิพิธภัณฑ์  งาช้างดำ  พระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์

                    วัดมิ่งเมือง  เสาหลักเมืองน่าน    

05.00 น.       ถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  อ.นาน้อย  นำท่านชม ชมทะเลหมอกดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์  ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา   เดินทางต่อสู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน  ชมทะเลหมอกผาชู้(ผาเชิดชู) เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เมื่อหมอกจางลงจะเห็นลำน้ำน่านทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่าเบื้องล่าง  ชมสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 200 เมตร จากพื้นถึงยอดผาชู้ 

07.00 น.       บริการอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหาร

เดินทางสู่ อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ เป็นเสาดินและหุบผาที่ถูกกัดกร่อนจากธรรมชาติ มีลักษณะรูปร่างแปลกตาคล้าย แพะเมืองผี ของจังหวัดแพร่ เดินทางต่อสู่ จ.น่าน นมัสการพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระธาตุแช่แห้ง ชมวิวทิวทัศน์เมืองน่านที่สวยงามจากมุมสูงบนพระธาตุเขาน้อย

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง (3) ณ ร้านอาหาร

                   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน หอคำ ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชา เจ้าผู้ครองนครน่าน ชม งาช้างดำ เป็นปูชนียวัตถุคู่เมืองน่าน ชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดหลวงกลางเวียง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าผู้ครองนครน่านพญาภูเข่ง พ.ศ.1949 เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย รอบเจดีย์มีรูปช้างโผล่มาครึ่งตัว ชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม อันล้ำค่าภายในโบสถ์ อายุกว่า 200 ปี ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเมืองน่านในอดีต ชมวัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัย มีความวิจิตรงดงาม ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสนและภายใน

บริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน เสาหลักเมืองน่าน นำท่านเข้าสู่ที่พักของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 .       บริการอาหารเย็น (4) ณ ร้านอาหาร

พักที่  น่าน : โรงแรมเทวราช   หรือเทียบเท่า

วันที่ 3          อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต้นชมพูภูคา บ่อเกลือภูเขา ปัว   ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงิน  อำเภอปัวเชียงกลาง

                   วัดหนองแดง   ท่าวังผา วัดหนองบัว น่าน พระธาตุแช่แห้ง       

07.00 น.       บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา ต้นเดียวในประเทศ ซึ่งจัดเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากที่สุดพันธุ์หนึ่งของโลกและใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว จุดชมวิว ลานดูดาว ต้นเต่าร้างยักษ์ (ปาล์มดึกดำบรรพ์) เมเปิ้ลใบห้าแฉก เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ชม บ่อเกลือสินเธาว์โบราณบนภูเขา ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มเกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิมและใส่ถุงวางขายกันที่หน้าบ้าน เดินทางสู่ อ.ปัว

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินอำเภอปัว เป็นศูนย์หัตถกรรมที่ได้สืบสานศิลปหัตถกรรมเครื่อง ประดับเงินที่มีคุณภาพดีที่สุดของจังหวัดน่าน จากบรรพบุรุษรุ่นปู่สู่ลูกถึงหลาน  เดินทางสู่ อ.เชียงกลาง   ชม วัดหนองแดง วิหารไทลื้อโบราณ เป็นวัดของชาวไทลื้อ  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2330 ร่วมกันสร้างขึ้นระหว่างชาวไทลื้อและไทพวน  เป็นวิหารเก่าแก่ลักษณะเรียบง่ายสวยงาม   เดินทางสู่  อ.ท่าวังผา  ชม วัดหนองบัว วัดที่สร้างด้วยฝีมือช่างไทลื้อ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ชมการทอผ้าพื้นเมืองของชาวไทลื้อ ลายน้ำไหล นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย เชิญท่านเลือกซื้อผ้าทอลายน้ำไหลตามอัธยาสัย เดินทางสู่ จ.น่าน นำท่านนมัสการพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นสิริมงคล

18.00 .       บริการอาหารเย็น (7) ณ ร้านอาหาร

พักที่  น่าน : โรงแรมเทวราช   หรือเทียบเท่า

วันที่ 4          แพร่ แพะเมืองผี ต้นดิ๊กเดียม พระธาตุช่อแฮ บ้านประทับใจ(บ้านเสาร้อยต้น)

                   เด่นชัย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี พระพุทธชินราช นครสวรรค์ กรุงเทพฯ

07.00 น.       บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ จ.แพร่ ชม วนอุทยานแพะเมืองผี ชมความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของดิน และหินทรายที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างต่างๆ นำท่านชม ต้นดิ๊กเดียม เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือใบไม้จะไหวสั่นทุกครั้งที่ถูกคนสัมผัส นำท่านนมัสการพระธาตุช่อแฮ ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ชม บ้านประทับใจ(บ้านเสาร้อยต้น) ตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ ใช้ไม้สักท่อนใหญ่เป็นเสาบ้านทั้งหลัง รวม 130 ต้น แต่ละเสามีอายุประมาณ 300 ปีแกะสลักอย่างประณีตวิจิตรบรรจงสวยงาม

12.00 น.       บริการอาหารเที่ยง (9) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านฝ้าย บ้านจำลองที่แสดงวิถีชีวิตของชาวเมืองแพร่เมื่อ 100 ปีก่อน เดินทางสู่ อ.เด่นชัย นำท่านชม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี วัดที่ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ล้านช้าง และสิบสองปันนา ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว  นมัสการพระธาตุที่สวยงาม  และชม พิพิธภัณฑ์สุวรรณทองคำ ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทอง จากบ้านเรือนเก่าทั้งหมด 14 หลัง เป็นรูปทรงล้านนา ภายในจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีค่า เช่น พระพุทธรูปต่างๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางแวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้สัก เช่น เฟอร์นิเจอร์และของใช้ต่างๆ  เดินทางต่อสู่ จ.พิษณุโลก นำท่านนมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศไทย เดินทางสู่ จ.นครสวรรค์

18.00 .       บริการอาหารเย็น (10) ณ ร้านอาหาร  เดินทางกลับกรุงเทพฯ

22.00 น.             กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 หมายเหตุ     กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพและความเหมาะสม

สิ่งที่ควรเตรียมไป    ยาประจำตัว     ครีมทาผิว     เสื้อกันหนาว     รองเท้าแตะรัดส้น    

   แว่นกันแดด     กล้องถ่ายรูป     ผ้าเช็ดตัว     ของใช้จำเป็นอื่นๆ

 

**หมายเหตุ**

- กรุณาส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  มาที่บริษัท ก่อนวันเดินทาง 15 วัน

   (เพื่อใช้ประกอบเอกสารการทำประกันการเดินทาง) 

                                          อัตราค่าบริการ/ท่าน

ผู้ใหญ่

5,990 บาท

เด็ก (อายุต่ำกว่า 10 ปี/ไม่เสริมเตียง)

4,990 บาท

พักเดี่ยว  เพิ่ม

1,500 บาท

 ** ชาวต่างชาติ  เพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติแห่งละ 500 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ð ค่ารถตู้ปรับอากาศ V.I.P.  นำเที่ยว                            ตามที่ระบุในรายการ

ð ค่าอาหารทุกมื้อ                                          ตามที่ระบุในรายการ

ð ค่าที่พัก (พักห้องละ 2-3 ท่านกรณีมาไม่ครบคู่)   ตามที่ระบุในรายการ 

ð ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ                    ตามที่ระบุในรายการ

ð ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

ð ค่ารักษาพยาบาลในการเดินทาง   วงเงินท่านละ   500,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

ð ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ð ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ð ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าชักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น

ð ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ  นอกเหนือจากรายการ

ð ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

การสำรองที่นั่ง

ติดต่อบริษัท ไพรกว้าง ทัวร์ จำกัด  TEL: (02)930-3136 (AUTO)

HOT LINE: (086) 310-6165 , (086) 369-0893  FAX: (02)930-3103-4

หรือ E-mail: praikwangtour@hotmail.com

ตั้งแต่เวลา  09.00-18.00 . (จันทร์-ศุกร์) /  09.00-15.00 . (วันเสาร์/เว้นวันอาทิตย์)    

โดยวางเงินมัดจำท่านละ  2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน

การยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด                

2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว

3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์

     4.ยกเลิกทัวร์ภายใน   8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ชำระค่าบริการทัวร์ (โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน
  ชื่อบัญชี คุณอัครพล พรหมธี 
  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 070-2-53760-6 

 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางเขน 
  ชื่อบัญชี คุณอัครพล พรหมธี 
  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 041-2-70284-0 

 3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเสนานิคม 
  ชื่อบัญชี คุณอัครพล พรหมธี 
  บัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 223-0-15824-4 

 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกเกษตร 
  ชื่อบัญชี คุณอัครพล พรหมธี 
  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-0-01923-2 

  **หมายเหตุ**
  1. กรุณา FAX ใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อโปรแกรมและวันเดินทาง/ชื่อ-นามสกุล/อายุ/วัน/เดือน/ปีเกิด (ตัวบรรจง)
  ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน สำหรับทำประกันภัยการเดินทางและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
  2. กรุณาส่ง FAX มาให้ทางบริษัทที่เบอร์ 02-930-3103-4
  ** เมื่อทางบริษัทได้รับ FAX ของท่านแล้ว บริษัทจะ FAX “ใบจอง” หรือ“ใบสำคัญรับ” ให้ท่านตามเบอร์ FAX ของท่าน 

 
© 2008 Praikwangtour All rights reserved.  Visited: / hits